Warto wiedzieć - Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:
 • mieć co najmniej 16 lat
 • być osobami, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • być wierzącymi i praktykującymi 

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:
 • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów - można dostarczyć w dniu chrztu dziecka)
 • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) 

W dniu chrztu należy:
 • zgłosić się 15 minut przed ceremonią
 • złożyć podpisy pod aktem chrztu
 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę 
Sakrament Małżeństwa

Ogólne informacje dla narzeczonych:
Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć katolicy wierzący i praktykujący. W związek małżeński mogą wejść osoby płci przeciwnej, stanu wolnego pragnące zawrzeć sakrament małżeństwa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego: trwałe, wyłączne i wierne.

Świadkami sakramentu małżeństwa
mogą być osoby dorosłe – posiadające dowód osobisty.

W celu zawarcia sakramentu małżeństwa należy:
Zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed dniem ślubu.

 • Mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty. 
 • Posiadać aktualną metrykę chrztu – dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią ślubu. Na metryce powinien być odnotowany sakrament bierzmowania. Pomiędzy metryką a dowodem tożsamości nie może być rozbieżności w nazwisku, imionach czy datach. Rozbieżności należy wyjaśnić i usunąć w parafii wydającej metrykę chrztu. 

Pamiętajmy, że po spisaniu protokółu przedślubnego powinniśmy przystąpić do pierwszego (z dwóch obowiązkowych) sakramentu pokuty, którego potwierdzenie odbycia także będziemy musieli przedłożyć kapłanowi w wydanym w dniu spisania protokołu dokumencie.
Zapowiedzi głoszone są przez 2 kolejne niedziele po spisaniu protokółu przedślubnego. W przypadku gdy jedna ze stron przyszłej pary młodej pochodzi z innej parafii, w zakresie jej obowiązków należy dostarczenie do własnej parafii informacji o zapowiedziach, które również muszą być odczytane. Dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi otrzymamy w kancelarii parafialnej przy spisywaniu protokołu.
Po wygłoszeniu zapowiedzi otrzymujemy specjalne zaświadczenie które dostarczamy do kancelarii parafialnej.

 • Na drugie spotkanie należy dostarczyć dokumenty z USC – do zawarcia małżeństwa konkordatowego.